15. आफ्नो विन्डोज कम्प्युटर लाई कसरी सुरक्षित बनाउने ? (Windows Security)

14. सामाजिक नेटवर्किंग साइट/संन्जाल मा कसरी सुरक्षित रहने ? (Social Sites/Media Online Safety)

13. Home नेटवर्क के हो र आफ्नो घरको नेटवर्कलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ? Home Network Safety

12. बालबालिकाहरूलाई अनलाइनमा कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? Online Child Safety Tips

11. Ransomware के हो र यस बाट आफ्नो कम्प्युटर लाई कसरी बचाउने ?

10. Gmail Account को सुरक्षाका लागि Recovery Codes को प्रयोग

9. Zoom Application अनलाइन काम र शिक्षाको लागी कसरी सुरक्षितसाथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।

8. Vishing (Voice Phishing) Attack भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ। (Social Engineering)

7. Smishing (SMS Phishing) Attack भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ। (Social Engineering

6. Phishing Attack भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ। (Social Engineering)

5. Social Engineering attack भनेको के हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ।

4. Gmail खाता कसरी ह्याक हुनबाट बचाउने | Multi factor Authentication using Google Authenticator

3. Facebook खाता कसरी ह्याक हुनबाट बचाउने | Securing Facebook using SMS based Authentication

2. Securing WhatsApp using Multi factor Authentication- यस तरिकाले WhatsApp लाई सुरक्षित गरौं

1. Gmail खाता कसरी ह्याक हुनबाट बचाउने | Securing Gmail using SMS based Multi factor Authentication